GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:unix

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pub:teaching:courses:unix [2017/10/04 21:32]
kkt update 2018
pub:teaching:courses:unix [2017/10/08 12:49] (current)
kkt [Zasady zaliczenia laboratorium]
Line 12: Line 12:
 ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== ===== Zasady zaliczenia laboratorium =====
   - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[:​pub:​teaching:​gris|GRIS]].   - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[:​pub:​teaching:​gris|GRIS]].
-  - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz niezapowiedzianych kartkówek "​wejściówek" ​(4x 2 pkt) i "​wyjściówek"​ (4x 2 pkt).+  - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz niezapowiedzianych kartkówek "​wejściówek"​ i "​wyjściówek"​ (8x2 pkt).
     - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne "​plusy"​ za aktywność na zajęciach.     - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne "​plusy"​ za aktywność na zajęciach.
     - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.     - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
pub/teaching/courses/unix.1507145558.txt.gz · Last modified: 2017/10/04 21:32 by kkt