GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:courses:unix

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pub:teaching:courses:unix [2017/10/04 21:32]
kkt update 2018
pub:teaching:courses:unix [2018/10/08 07:59] (current)
kkt [Informacje o przedmiocie]
Line 5: Line 5:
   * Prowadzący:​   * Prowadzący:​
     * Wykład, ocena końcowa: [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH]]     * Wykład, ocena końcowa: [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH]]
-    * Laboratorium:​ [[https://​home.agh.edu.pl/​~sbobek/|dr inż. Szymon Bobek]], [[http://​home.agh.edu.pl/​kluza|dr inż. Krzysztof ​Kluza]], [[http://home.agh.edu.pl/~kkutt/|mgr inż. Krzysztof Kutt]]+    * Laboratorium:​ [[http://​home.agh.edu.pl/​kluza|dr inż. Krzysztof Kluza]], [[http://​home.agh.edu.pl/​~kkutt/|dr inż. Krzysztof ​Kutt]], [[https://www.zaworski.pl/|mgr inż. Konrad Zaworski]]
 ===== Syllabus ===== ===== Syllabus =====
  
Line 12: Line 12:
 ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== ===== Zasady zaliczenia laboratorium =====
   - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[:​pub:​teaching:​gris|GRIS]].   - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[:​pub:​teaching:​gris|GRIS]].
-  - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz niezapowiedzianych kartkówek "​wejściówek" ​(4x 2 pkt) i "​wyjściówek"​ (4x 2 pkt).+  - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz niezapowiedzianych kartkówek "​wejściówek"​ i "​wyjściówek"​ (4x2 pkt).
     - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne "​plusy"​ za aktywność na zajęciach.     - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne "​plusy"​ za aktywność na zajęciach.
     - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.     - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
pub/teaching/courses/unix.1507145558.txt.gz · Last modified: 2017/10/04 21:32 by kkt