Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eis:specjalnosc [2018/10/24 12:30]
pjm [Charakterystyka specjalności]
eis:specjalnosc [2018/10/24 12:30] (current)
pjm [Sylwetka absolwenta]
Line 15: Line 15:
 ===== Sylwetka absolwenta ===== ===== Sylwetka absolwenta =====
  
-Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne będą wykształceni w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i użytkowania nowoczesnych systemów inteligentnych oraz ich wykorzystania w wielu obszarach, m. in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce, medycynie i grach komputerowych. Ugruntowana wiedza z zakresu podstaw sztucznej inteligencji (reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy, inteligencja obliczeniowa, odkrywanie wiedzy, uczenie maszynowe) pozwoli absolwentom tej specjalności tworzyć aplikacje oparte na wiedzy, a zatem takie, które na podstawie bazy wiedzy zawartej w systemie potrafią wykazać inteligentne zachowanie, np. poprzez wnioskowanie, czy automatyczne uczenie się. Unikalne na skalę kierunku seminaria interdyscyplinarne dają absolwentom specjalności Systemy Inteligentne szersze spojrzenie na zastosowania i pozainformatyczne uwarunkowania systemów informatycznych, a seminaria badawczo-rozwojowe pozwalają na ściślejszą współpracę z przedstawicielami firm informatycznych już w trakcie trwania studiów. Ponadto studenci specjalności zdobywają kwalifikacje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii z obszaru m. in.: inteligencji biznesowej (ang. Business Intelligence), wykorzystywanej w systemach zarządzania przedsiębiorstwami; Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) – technologii służących m. in. do analizy i przetwarzania dużej ilości informacji w Internecie, w tym w sieciach społecznościowych; inteligentnego środowiska (ang. Ambient Intelligence) – technologii stosowanych w tzw. inteligentnych domach, systemach inteligentnej elektroniki użytkowej, a także w projektowaniu inteligentnych interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych.+Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne będą wykształceni w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i użytkowania nowoczesnych systemów inteligentnych oraz ich wykorzystania w wielu obszarach, m. in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce i grach komputerowych. Ugruntowana wiedza z zakresu podstaw sztucznej inteligencji (reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy, inteligencja obliczeniowa, odkrywanie wiedzy, uczenie maszynowe) pozwoli absolwentom tej specjalności tworzyć aplikacje oparte na wiedzy, a zatem takie, które na podstawie bazy wiedzy zawartej w systemie potrafią wykazać inteligentne zachowanie, np. poprzez wnioskowanie, czy automatyczne uczenie się. Unikalne na skalę kierunku seminaria interdyscyplinarne dają absolwentom specjalności Systemy Inteligentne szersze spojrzenie na zastosowania i pozainformatyczne uwarunkowania systemów informatycznych, a seminaria badawczo-rozwojowe pozwalają na ściślejszą współpracę z przedstawicielami firm informatycznych już w trakcie trwania studiów. Ponadto studenci specjalności zdobywają kwalifikacje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii z obszaru m. in.: inteligencji biznesowej (ang. Business Intelligence), wykorzystywanej w systemach zarządzania przedsiębiorstwami; Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) – technologii służących m. in. do analizy i przetwarzania dużej ilości informacji w Internecie, w tym w sieciach społecznościowych; inteligentnego środowiska (ang. Ambient Intelligence) – technologii stosowanych w tzw. inteligentnych domach, systemach inteligentnej elektroniki użytkowej, a także w projektowaniu inteligentnych interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych.
  
eis/specjalnosc.1540384229.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 12:30 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0