GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:students:internship

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pub:students:internship [2013/01/10 13:57] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Staże asystenckie w GEIST ======
 +
 +Staże są jedną z form nawiązywania przez GEIST współpracy z młodymi, ambitnymi studentami, którzy chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć i cenią swój czas.
 +
 +===== Na czym polega staż =====
 +
 +Staż jest formą praktyki zawodowej - w tej sytuacji na uczelni.
 +
 +W ramach stażu, student realizuje prace o charakterze:​
 +  * naukowym - w poszerzonym zakresie pracuje nad swoją pracą magisterską oraz bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych
 +  * dydaktycznym - prowadzi zajęcia z 2 grupami laboratoryjnymi/​ćwiczeniowymi w roku akademickim (60h lekcyjnych)
 +  * organizacyjnym - bierze udział w bieżących pracach organizacyjnych,​ w tym związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dydtaktycznych,​ oraz przy innych wydarzeniach,​ np. pomaga przy organizowaniu konferencji,​ itp.
 +
 +===== Jaka jest podstawa prawna stażu =====
 +Art. 68 oraz zał. 6 [[http://​www.agh.edu.pl/​files/​common/​dokumenty/​statut/​statut_2011_12.10.2011.pdf|Statutu AGH]].
 +
 +===== Kto może się ubiegać o staż =====
 +Studenci przedostatniego roku studiów 2. stopnia, vide powyżej.
 +Staż jest realizowany na roku ostatnim.
 +
 +===== Czy staż jest płatny =====
 +Jakkolwiek motywacja finansowa nie powinna być w tego typu przedsięwzięciu dominująca,​ staż jest płatny.
 +Wysokość wynagrodzenia za staż określa Dziekan.
 +Jest ono płatne miesięcznie,​ przez cały okres trwania stażu tj. 12 miesięcy.
 +Szczegóły możemy przekazać osobiście.
 +
 +===== Jakie obciążenie generuje staż =====
 +Oczekujemy od stażystów obecności na AGH i pracy przez ok./​średnio 2 po/​przedpołudnia w tygodniu.
 +Do tego dochodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacje.
 + 
 +===== Czy staż zobowiązuje do... =====
 +Nie :-)
 +
 +Staż nie jest żadną "​promesą"​ - ani Uczelni względem Stażysty, ani Stażysty względem uczelni.
 +Za to staż jest cenną pozycją w CV, która może się przydać w staraniu się o pracę, w tym na uczelni, ale nie tylko.
 +
 +===== Staż a praca magisterska =====
 +Jaki jest związek stażu z pracą magisterską?​
 +Teoretycznie (formalnie) nie ma.
 +W praktyce, dobrze by było (sensownie) by Opiekunem stażu był promotor pracy, lub ktoś z jego Zespołu.
 +Wtedy prace naukowe w ramach stażu byłyby powiązane z pracą mgr.
 +
 +===== Co mogę zyskać =====
 +Doświadczenie!
 +
 +Wiedzę!
 +
 +Umiejętności!
 +
 +Coś wartościowego w CV!
 +
 +Pewne środki finansowe!
 +
 +FUN :!:
 +
 +
 +===== Dlaczego w GEIST =====
 +Staże w GEIST są z powodzeniem realizowane od kilku lat.
 +Niektórzy ze stażystów pracują na AGH i bardzo je sobie chwalą.
 +Inni pracują w firmach i z radością nas odwiedzają.
 +Mamy w tej kwestii doświadczenie.
 +
 +GEIST realizuje projekty naukowe, naukowo-badacze i badawczo-rozwojowe.
 +Współpracuje z firmami i organizacjami.
 +Co za tym idzie, jest szansa na robienie w ramach stażu czegoś konkretnego.
 +
 +Tak, dodatkowo jest szansa na wynagrodzenie (poza samym wynagrodzenie za staż!)
 +
 +Współpraca z GEIST w ramach stażu jest cenna, zorganizowana i nieprzypadkowa.
 +Staż może być początkiem długofalowej współpracy w ramach projektów, już po zakończeniu studiów.
 +
 +Cenimy Stażystów i zależy nam na współpracy z nimi!
 +
 +
 +===== Ja chcę na staż! Co dalej? =====
 +Świetnie!
 +Skontaktuj się z [[http://​home.agh.edu.pl/​~gjn|dr. hab. inż. G. J. Nalepą]] lub innym członkiem GEIST.
 +Procedura jest prosta, choć kwalifikacja może być nietrywialna.
 +Ważne, żeby porozumieć się z potencjalnym Opiekunem stażu - on powie Ci więcej.
 +
 +Organizujemy też spotkania da osób zainteresowanych stażem.
 +
 +Odezwij się! //Tempus fugit!//
  
pub/students/internship.txt · Last modified: 2013/01/10 13:57 (external edit)